W 2013 roku Nordea Bank Polska osiągnął 296,7 zł mln zysku netto. Jest to wynik o ponad 14…

Pożyczki internetowe W 2011 roku Nordea Bank Polska osiągnął 296,7 zł mln zysku netto. Jest to wynik o ponad 14 proc. lepszy niż w 2010 roku. Suma bilansowa wzrosła o 42 proc.

W 2011 roku bank wzmocnił pozycję rynkową w obszarach bankowości korporacyjnej, detalicznej, jak również w obsłudze jednostek samorządu terytorialnego. Odnotowano istotny wzrost sumy bilansowej, co wiązałosię głównie z akcją kredytową tak w zakresie kredytów hipotecznych, jak i udzielanych klientom korporacyjnym. Towarzyszył temu jednocześnie wzrost depozytów o 38,4%, który osiągnął poziom 13 540 mln zł.
 
Przychody operacyjne wyniosły 948,2 mln zł, o 24,8 proc więcej do w porównaniu do 788,7 mln zł uzyskanych w 2010 roku. Wzrost przychodów jest rezultatem rosnącej skali działalności banku.
 
Koszty operacyjne w 2011 roku wyniosły 541 mln zł, w porównaniu z 441,2 mln zł w 2010 roku (wzrost o 23%. Wynika to z wyższych kosztów funkcjonowania sieci placówek, intensywnie rozbudowanej rok wcześniej, a także kosztów płacowych.
 
Dynamika kosztów była jednak niższa od dynamiki przychodów, co umożliwiło obniżenie relacji kosztów do przychodów (C/I ratio z 55,9% do 55% w 2011 roku. Potwierdza to efekty wdrożonej w banku polityki oszczędnego gospodarowania w zakresie kosztów własnych oraz maksymalizacji efektywności sprzedaży.
 
Rosnąca skala biznesu w 2011 roku

Wynik finansowy brutto wyniósł 382,0 mln zł, w porównaniu do 326,9 mln zł uzyskanych za rok ubiegły (wzrost o 16,8%.

Wynik finansowy netto zamknął się kwotą 296,7 mln zł, podczas gdy rok wcześniej było to 259,3 mln zł (wzrost o 14,4% %.

Suma bilansowa na koniec grudnia 2011 r. wyniosła 35 325 mln zł. Oznacza to wzrost o kwotę 10,5 mld zł (42,3% w  porównaniu z końcem grudnia 2010 r. Ten rezultat wynika przede wszystkim ze wzrostu akcji kredytowej w obszarze kredytów hipotecznych oraz kredytów korporacyjnych. 

Po stronie aktywów wolumen należności od klientów osiągnął poziom 27,6 mld zł (wzrost o 6,9 mld zł, zaś portfel dłużnych papierów wartościowych zwiększył się o 3,8 mld zł, do kwoty 6,0 mld zł.

Po stronie pasywów wzrosły zobowiązania wobec banków (o 6,3 mld zł, do poziomu 18,8 mld zł oraz depozyty klientów (o 3,8 mld zł, do poziomu 13,3 mld zł.

Kapitał własny Banku osiągnął poziom 1 851,3 mln zł, wzrastając o kwotę 259,3 mln zł, w wyniku decyzji o zasileniu tego kapitału całą kwotą zysku wypracowanego w roku 2010 (przyrost o 16,3%.

w mln zł

I-XII 2010

I-XII 2011

Zmiana

Przychody operacyjne ogółem

788,7

984,2

+24,8%

Koszty operacyjne ogółem

441,2

541,0

+22,6%

Wynik operacyjny

347,5

443,2

+27,5%

Zysk przed opodatkowaniem

326,9

382,0

+16,8%

Zysk za okres

259,3

296,7

+14,4%

ROA

1,15%

0,99%

 

ROE

19,6%

17,3%

 

 
– Wyniki finansowe za 2011 rok potwierdzają, że Nordea Bank jest w dobrej kondycji biznesowej. Zgodnie z naszą strategią, będziemy się koncentrować przede wszystkim na rozwoju bankowości doradczej. Kontynuujemy budowanie relacji z klientami o wyższych dochodach oraz z klientami korporacyjnymi. Stan gospodarki światowej i sytuacja w sektorze bankowym wymaga od nas ostrożnego działania. Dlatego nadal będziemy prowadzić konserwatywną politykę kredytową, aby utrzymać wysoką jakość portfela kredytowego. W 2012 roku będziemy pracować nad zwiększeniem przychodów, lepszą efektywnością oraz zwiększeniem równowagi pomiędzy produktami depozytowymi i kredytowymi. Wypracowane przez nas wyniki oraz platforma działania dają nam podstawę do rozwoju także w bieżącym roku. – mówi Sławomir Żygowski, I Wiceprezes Zarządu Nordea Bank Polska.

Źródło: Nordea Bank Polska

Chwilówka internetowa