Do 23 kwietnia 2014 roku Rafeisen Polbank prowadzi subskrypcję na dwie nowe lokaty struktu…

Do 23 kwietnia 2014 roku Rafeisen Polbank prowadzi subskrypcję na dwie nowe lokaty strukturyzowane: Rok z Dolarem II oraz Euro na 6. Gwarantują one ochronę kapitału na poziomie 100 proc. w dacie zapadalności, a ich strategia inwestycyjna zakłada utrzymanie się złotego w korytarzu wahań wobec dolara i euro na przestrzeni odpowiednio 12 i 6 miesięcy. Produkty różnią się od siebie nie tylko czasem trwania, instrumentem bazowym, ale też szczegółami warunkującymi wypłatę kuponów z zyskiem. Zapadają odpowiednio w terminie 24 października 2014 r. oraz 24 kwietnia 2015 r.
 
Rok z Dolarem II oferuje możliwość wypłaty kuponu w wysokości 7proc. w skali roku. Kupon zostanie wypłacony, jeśli na koniec inwestycji – 22 kwietnia 2015 r. – kurs dolara do złotego nie będzie wyższy niż 25 groszy, ani niższy niż 17 groszy względem kursu początkowego, ustalonego 24 kwietnia 2014 r. Osiągnięcie lub przekroczenie tych wartości granicznych w którymkolwiek momencie trwania lokaty spowoduje jedynie zwrot 100 proc. kapitału. Jeśli jednak kurs pozostanie w wyznaczonym wartościami granicznymi zakresie, nastąpi zwrot kapitału oraz wypłata 7 proc. zysku. Inwestycja trwa 12 miesięcy.
 
Euro na 6 to lokata inwestycyjna o zbliżonej konstrukcji, ale krótszym okresie inwestycyjnym i węższym zakresie kursowym wartości granicznych. Inwestycja obejmuje okres sześciu miesięcy i kończy się 24 października 2014 r., ale również oferuje możliwość wypłaty zysku w wysokości 7 proc. w skali roku. Warunkiem wypłaty zysku na tym poziomie jest utrzymanie się kursu euro/złoty w dniu obserwacji – 22 października 2014 r. – na poziomie nie wyższym i nie niższym niż 12,5 grosza względem kursu z 24 kwietnia 2014 r. Jeśli w dniu obserwacji kurs znajdzie się poza wyznaczonym zakresem lub w trakcie trwania inwestycji chociaż raz osiągnie wartość którejś z ustalonych granic kursowych, nastąpi jedynie zwrot 100 proc. kapitału.
 
W ciągu ostatniego roku obserwowaliśmy niską zmienność kursów dolara i euro do złotego. W ostatnim półroczu zakres korytarza wahań tych par walutowych wyniósł odpowiednio 14 groszy i 30 groszy. Polskiej walucie szkodzą powracające obawy o sytuację na rynkach wschodzących, nasilane przez ograniczanie programu skupu aktywów przez amerykański Fed. Dodatkowo pojawiła się niepewność związana z sytuacją na Ukrainie. Jednak z drugiej strony postępujące ożywienie w polskiej gospodarce i u kluczowych, europejskich partnerów handlowych sprzyja złotemu – mówi Dorota Strauch, analityk rynków finansowych z Rafeisen Polbank.
 
Minimalna kwota, którą można zainwestować w lokaty Rok z Dolarem II lub Euro na 6, to 5 000 zł. Opłata za zerwanie lokat przed terminem to odpowiednio maksymalnie 3,5 proc. i 2 proc. Bank pobiera i odprowadza podatek od zysku z lokaty inwestycyjnej, więc klient nie wykazuje dochodu wynikającego z odsetek z lokaty w rozliczeniu rocznym.
 
Jednocześnie 27.03.2014 r. odbyła się ostatnia obserwacja kursu bazowego lokaty inwestycyjnej Semestr z Dolarem. Lokata wypracowała zysk w wysokości 8% w skali roku. Klienci zainwestowali w Semestr z Dolarem ponad 90 mln PLN.

Źródło: Rafeisen Polbank